Het antwoord op de open autorisatievraag bevat dossierhouders die toestemming hebben gekregen van de patiënt om gegevens beschikbaar te stellen aan een categorie zorgaanbieders waar de raadpleger toe behoort. 'Uw situatie' betekent: 'omdat u tot de raadplegers hoort die in de toestemmingskeuze van de patiënt voorkomt'. Een open autorisatievraag levert dus niet alle dossierhouders van de patiënt op, maar alleen die betrekking hebben op de situatie van de raadpleger. 

In de vraag om gegevens aan een uitwisselingssysteem, wordt de beroepsgroep van de opvragende zorgverlener (en diens gemandateerde zorgmedewerkers) meegestuurd. Op basis daarvan vindt de dataminimalisatie plaats conform de beroepsrichtlijnen die bepalen wat 'relevant en noodzakelijk' is.  

Mitz kan als verwerker niet zelfstandig in registers kijken. Bij een categorale toestemming, kan Mitz wel een notificatie versturen naar de zorgaanbieders die onder die categorie vallen èn zich geabonneerd hebben op toestemmingswijzigingen van hun patiënten. Mitz gebruikt hiervoor het abonnementenregister (en doet dat in opdracht van de betreffende zorgaanbieder die zich geabonneerd heeft).

Raadplegende zorgaanbieders kunnen alleen met toestemming van de patiënt gegevens inzien van een dossierhouder. Mitz kan dus alleen op basis van een toestemming het abonnementenregister raadplegen om bij een 'open autorisatievraag' te bepalen welke dossierhouders bevraagd mogen worden in een specifieke uitwisseling.

Patiënten kunnen een zorgaanbieder opzoeken en daarbij wordt ZORG-AB gebruikt. Patiënten kunnen ook inzien welke zorgaanbieders een notificatie krijgen als de patiënt hen toestemming geeft.

Ja. Mitz is ingericht volgens privacy-by-design principes. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens gescheiden zijn van toestemmingsgegevens en dat beide versleuteld worden opgeslagen. Ook de back-ups zijn versleuteld. Mitz voldoet aan alle gangbare security-eisen voor zorginformatiesystemen, waaronder de NEN-7510, 7512 en 7513. Daarnaast voldoet Mitz aan de strenge eisen van VZVZ en daarop worden alle voorzieningen periodiek extern getoetst.

Ja, aan Mitz ligt het Mitz-afsprakenstelsel ten grondslag. In het Mitz Afsprakenstelsel vindt u alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van de online toestemmingsvoorziening Mitz. Sommige afspraken zijn van toepassing op de Mitz Service- en Beheerorganisatie, andere op uitwisselingssystemen die op Mitz aansluiten. Lees meer in de factsheet 'Het Mitz-afsprakenstelsel in een notendop'. 

Mitz maakt gebruik van XACML en HL7-FHIR om de verschillende systemen met elkaar te laten communiceren.

Een abonnement op Mitz is kosteloos – voor alle betrokken partijen. Mitz is een initiatief van koepelorganisaties van zorgverleners en Patiëntenfederatie Nederland voor een praktische oplossing voor het toekomstvast regelen van toestemmingen. Uw leverancier kan u meer vertellen over eventuele aansluitkosten.

Nee, die is niet voorzien omdat een landelijke ‘big bang’ niet mogelijk is. De uitrol van Mitz gebeurt gefaseerd. Wel wordt er vanuit Mitz én vanuit het LSP veel gedaan om uw communicatie te faciliteren, bijvoorbeeld door basisteksten en communicatiemiddelen ter beschikking te stellen.  Deze middelen zijn op dit moment in ontwikkeling.

Mitz is een website waarin burgers hun toestemmingskeuzes voor het delen van medische gegevens kunnen vastleggen en beheren over alle uitwisselingssystemen en zorgsectoren heen. Mitz vervangt dus voor deelnemende zorgaanbieders een deel van de functionaliteit van Volgjezorg, namelijk het deel waar toestemmingen geregeld konden worden.

Volgjezorg.nl behoudt voor burgers de inzagefunctie ‘uitwisselingen’ als het gaat om uitwisselingen via het LSP. Ook wanneer u over bent op Mitz kunnen patiënten nog steeds via volgjezorg.nl zien wat er met hun medische gegevens gebeurt (wie - wat - wanneer).

Ja, bestaande toestemmingen worden door het LSP in samenspraak met u en uw leverancier gemigreerd. Toestemmingen gaan gefaseerd per zorgapplicatie over. Het is dus mogelijk dat een collega zorgaanbieder in uw regio nog niet over is op Mitz. Wij noemen dat de ‘hybride situatie’.

Wij hopen uiteraard dat zo veel mogelijk leveranciers zo snel mogelijk enthousiast zijn over een overstap naar Mitz zodat de hybride situatie zo kort mogelijk duurt. Dat is in het belang van zowel de patiënt als zorgmedewerkers.

Ja, zowel technisch als juridisch is deze migratie mogelijk. Alle eerder verkregen LSP-toestemmingen van uw praktijk worden door uw leverancier in overleg overgezet en zijn vanaf de migratie beschikbaar in Mitz.

Uw leverancier kan u meer vertellen over de technische implicaties. Ook verwijzen wij u naar de technische documentatie van Mitz onder het kopje Kennisbank.

Aansluiting op Mitz is alleen mogelijk via uitwisselingssystemen, zoals het LSP. Leveranciers worden vanuit het uitwisselingssysteem nu al regelmatig geïnformeerd en betrokken bij het aansluitproces.

U sluit aan via uw leverancier. Die kan u het beste adviseren over de technische implicaties voor uw praktijk. Om te weten of uw leverancier klaar is voor Mitz verwijzen wij u naar uw leverancier.

De online toestemmingsvoorziening is zo gemaakt dat de zorgverlener, een wettelijk vertegenwoordiger of mantelzorger hiermee kan helpen.

Nee, de toestemming kan alleen online worden vastgelegd. Maar we begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Daarom is de online toestemmingsvoorziening zo gemaakt dat de zorgverlener, een wettelijk vertegenwoordiger of mantelzorger hiermee kan helpen.

Nee. Mitz is een toestemmingsvoorziening. In Mitz legt de patiënt zijn toestemmingskeuzes vast. De uitwisselingssystemen (US'en) die op Mitz aansluiten blijven de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens verzorgen. De US'en gebruiken Mitz om te bepalen of gegevens gedeeld mogen worden. 

Een uitwisselingssysteem (US) is een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronische gegevens kunnen uitwisselen.

Het wordt gebruikt voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook voor systemen waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren.

Een US kan regionaal of landelijk en voor specifieke gegevenssets ingericht zijn.
Meerdere US’en kunnen met elkaar verbonden worden om zo een grote dekking te krijgen.

Zodra de eerste uitwisselingssystemen (US'en) aangesloten zijn, vermelden we dit op de website. 

Nee, dit is niet mogelijk. Het US is de partij die aansluit op Mitz. Een zorgaanbieder kan alleen gebruikmaken van Mitz als het US is aangesloten op Mitz. Ook is het belangrijk dat de XIS-leverancier (de leverancier van uw zorginformatiesysteem) de Mitz-functionaliteiten ingebouwd heeft. Alleen dan kan de zorgaanbieder gebruikmaken van alle voordelen van Mitz. Gebruikt een zorgaanbieder meerdere US'en? Dan is het mogelijk Mitz al in gebruik te nemen als één van de US'en op Mitz aangesloten is.

Patiënten worden geïnformeerd over Mitz door hun zorgaanbieders. Mitz ondersteunt zorgaanbieders met informatiemateriaal om hun patiënten goed te informeren.

Nee, het gebruik van Mitz is niet verplicht. Maar het gebruik van Mitz brengt wel veel voordelen met zich mee. Mitz is een landelijke voorziening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. En Mitz is voorbereid op de toekomst. De patiënt legt zelf zijn toestemmingskeuzes vast. Deze zijn realtime beschikbaar en hoeven niet nog eens door de zorgaanbieder te worden verwerkt. Hierdoor neemt de administratieve last op de zorgaanbieder af. En doordat het uitwisselingssysteem aansluit op Mitz, kan iedere zorgaanbieder met zijn eigen zorginformatiesysteem relatief snel van Mitz gebruik maken. 

De online toestemmingsvoorziening Mitz is een website waarin een burger zijn toestemmingskeuzes voor de uitwisseling van zijn medische gegevens kan vastleggen en beheren.

Als zorgverleners, die dezelfde patiënt behandelen, onderling gegevens over deze patiënt willen delen, kunnen ze de online toestemmingsvoorziening checken. Zo kunnen zij zien of de patiënt dit goed vindt.

Ook kan een zorgverlener de patiënt helpen bij het vastleggen van zijn toestemmingskeuzes als die hier zelf niet toe in staat is. 

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgverleners als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. 

Voor zorgverleners ontstaat zo een plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken. Alle uitwisselingssystemen kunnen aansluiten op de online toestemmingsvoorziening. De zorginformatiesystemen van zorgverleners zijn op hun beurt aangesloten op de uitwisselingssystemen en kunnen zo gemakkelijk de online toestemmingsvoorziening checken. 

Alle zorgaanbieders die een URA-categorie hebben, kunnen op Mitz aansluiten. 

Zorgaanbieders sluiten via hun uitwisselingssysteem/-systemen (US) aan op Mitz. We adviseren dan ook om alvast bij het US na te gaan wanneer zij verwachten op Mitz aan te sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mitz@vzvz.nl.

Zorgaanbieders sluiten altijd aan via het uitwisselingssysteem (US). Een directe aansluiting op Mitz is niet mogelijk. Zodra de leverancier van het US is aangesloten op Mitz, kunnen zij Mitz aanbieden aan hun zorgaanbieders.

U kunt zich op de volgende manieren voorbereiden op een aansluiting op Mitz:

  • Toets of de huidige toestemmingsvraag toekomstvast is. Een toekomstvaste toestemmingsvraag is een juridisch correct gestelde vraag die over te zetten (migreren) is naar Mitz.
  • Breng uw huidige leveranciers in kaart. Welke uitwisselingssystemen, zorginformatiesystemen en patiënt- en zorgaanbiederportalen gebruikt u? Informeer bij deze leveranciers of zij al aangesloten zijn op Mitz en/of de Mitz-functionaliteit hebben ingebouwd.
  • Ga in gesprek met uw regio over een eventuele regionale strategie.