Mitz is een online toestemmingsvoorziening waar de burger zijn toestemmingen kan vastleggen voor uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Het gebruik van Mitz is niet verplicht. Mitz brengt wel voordelen met zich mee voor zowel de burger als de zorgaanbieder. Burgers krijgen meer regie over het vastleggen en aanpassen van toestemmingskeuzes en ook over het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgaanbieders. Deze keuzes zijn vervolgens realtime beschikbaar voor zorgaanbieders. De administratieve last van de zorgaanbieder neemt hierdoor af. Elke zorgaanbieder kan op Mitz aansluiten via zijn eigen zorginformatiesysteem (uitwisselsysteem LSP of een Mitz-connector). Daarna kan hij Mitz in gebruik nemen. Mitz is zorgbreed toepasbaar en is  ingericht op nieuwe toekomstige uitwisselingen binnen een zorgorganisatie. 

MijnMitz.nl is een website waar burgers hun toestemmingskeuzes voor het beschikbaar stellen van medische gegevens kunnen vastleggen en beheren over alle uitwisselingssystemen en zorgsectoren heen. 

Volgjezorg.nl behoudt voor burgers de inzagefunctie ‘uitwisselingen’ als het gaat om uitwisselingen via het LSP. Ook wanneer een zorgaanbieder over is op Mitz kunnen burgers nog steeds via Volgjezorg.nl zien wat er met hun medische gegevens gebeurt.

Mitz voldoet aan alle geldende wetten en regels. Op het gebied van privacybescherming en rechten van de burger zijn dit de AVG, WGBO en de Wabvpz. Op het gebied van beveiliging voldoet Mitz aan de NEN 7510, 7512 en 7513.

Ja, aan Mitz ligt het Mitz Afsprakenstelsel ten grondslag. In het Mitz Afsprakenstelsel zijn alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van de online toestemmingsvoorziening Mitz vastgelegd. Het Mitz Afsprakenstelsel beschrijft waar partijen aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van Mitz. Hier vindt u het Mitz Afsprakenstelsel.

Ja, via MijnMitz.nl kan de burger een zorgbrede toestemming vastleggen.

Zorgaanbieders in Nederland hebben beroepsrichtlijnen opgesteld waarin is opgenomen welke medische gegevens uitgewisseld mogen worden tussen zorgverleners onderling.

Een uitwisselingssysteem is verantwoordelijk voor het toepassen van deze beroepsrichtlijnen. Een uitwisselingssysteem vraagt op basis van de beroepsrichtlijn de medische gegevens op bij het systeem van de dossier­­houdende zorgaanbieder. Het uitwisselingssysteem of Mitz Connector  checkt bij Mitz alleen of de dossierhoudende zorgaanbieder hiervoor toestemming heeft van de patiënt. 

De uitwisseling van gegevens moet voldoen aan eisen in de wetgeving (bv. AVG) zoals dataminimalisatie, doelbinding, bewaken van de rechten van de patiënt, etc.

Ja, dat is mogelijk. De burger wordt in Mitz geïnformeerd dat een geregistreerde toestemming alleen beschikbaar wordt gesteld zodra zorgaanbieders aansluiten op Mitz. De burger kan in de online omgeving van MijnMitz.nl zien welke van zijn zorgaanbieders zijn aangesloten op Mitz.

Als een burger geen keuze maakt, mogen zijn gegevens niet beschikbaar worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem. Dat mag pas als er uitdrukkelijk 'ja' is vastgelegd.

In MijnMitz.nl wordt het zorgadresboek aangehouden, hierin staat de gevelnaam van de zorgaanbieder. 

De leeftijd is bedoeld om vast te stellen of een wettelijk vertegenwoordiger mee moet beslissen over de vastgelegde toestemmingskeuze. Mitz krijgt vanuit DigiD geen geboortedatum aangeleverd.  

Ja, dat kan voor meerdere kinderen.

Kinderen en jongeren tot 16 jaar leggen hun toestemming vast in MijnMitz.nl. Daarna krijgen zij op het scherm een koppelcode te zien. Deze code delen zij met een ouder of voogd. Met behulp van deze koppelcode kan de ouder of voogd de toestemming van het kind of de jongere beoordelen. Zij kunnen de toestemming bevestigen als zij het hiermee eens zijn. Vanaf dat moment zijn de toestemmingen geldig. Als de ouder of voogd de toestemmingen niet bevestigt, dan zijn ze niet geldig.

De wet bepaalt dat burgers tussen 12 en 16 jaar in overleg met hun ouders toestemmingen moeten vastleggen. In Mitz moet de ouder/voogd altijd de toestemmingskeuze van het kind beoordelen (goedkeuren of afkeuren) met behulp van een koppelcode.

Een zorgaanbieder kan een patiënt helpen bij het vastleggen van toestemming in MijnMitz.nl. Dit is handig als de patiënt nog geen keuze vastgelegd heeft (of als het zelf niet lukt) en de zorgaanbieder snel een opvraging wil doen. Een zorgaanbieder kan dit alleen doen met toestemming van de patiënt.

De patiënt kan later zelf via MijnMitz.nl de toestemmingen altijd wijzigen of intrekken.

Als een burger in Mitz toestemming heeft vastgelegd voor alle zorgaanbieders (op categoraal niveau), dan wordt deze toestemmingskeuze pas van kracht wanneer de specifieke zorgaanbieder aangesloten is op Mitz. 

DigiD is verplicht om in te loggen op MijnMitz.nl. Zo zorgen we ervoor dat er niemand misbruik maakt van persoonlijke gegevens.
Wanneer een burger geen DigiD heeft, is het mogelijk dat een zorgaanbieder via zijn zorginformatiesysteem (waar de burger geregistreerd staat) op verzoek van de burger inlogt. De zorgaanbieder kan dan samen met de burger zijn toestemming vastleggen.
Het BSN-nummer is verplicht om een burger te identificeren.

Nee, dat kan op dit moment niet. Mocht die mogelijkheid er in de toekomst wel zijn, informeert Mitz de aangesloten partijen daarover.

Nee, het gebruik van Mitz is kosteloos voor alle betrokken partijen. Mitz is een initiatief van koepelorganisaties van Zorgaanbieders en Patiëntenfederatie Nederland, waarbij een praktische oplossing voor het toekomstvast regelen van toestemmingen wordt geboden.

Uw leverancier kan u meer vertellen over eventuele aansluitkosten en aanpassingen van een Mitz Connector of XIS.

Mitz is technisch gereed en zorgaanbieders kunnen via het LSP of een Mitz Connector aansluiten op Mitz. Zodra de MC-leverancier van een Mitz Connector de koppelingen met Mitz heeft ingebouwd, kan de zorgaanbieder hierop aansluiten. Neem contact op met de implementatieconsultant Mitz voor meer informatie over het aansluitproces.

Een zorgaanbieder die ervoor kiest Mitz te gebruiken, krijgt ondersteuning en begeleiding van een Mitz-implementatieconsultant. Bovendien heeft Mitz verschillende communicatiematerialen ontwikkeld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de implementatie. Deze materialen zijn te vinden in de webshop

Als zorgaanbieder kunt u de volgende stappen ondernemen om u voor te bereiden op Mitz:

  1. Bepaal welke uitwisselingen u met uitdrukkelijke toestemming mag uitvoeren.
  2. Stel vast welke Mitz functionaliteiten minimaal gewenst zijn binnen de organisatie.
  3. Stel een bestuurlijk akkoord vast. 
  4. Neem contact op met uw softwareleverancier. Kijk op www.mitz-toestemming.nl voor meer informatie. 

Het aansluiten gaat geleidelijk en de snelheid verschilt per leverancier, sector en per regio. 

Een zorgaanbieder kan geen gebruik maken van Mitz wanneer de leverancier van de Mitz Connector deze koppelingen niet heeft ingebouwd. 

In veel gevallen is dit mogelijk. Wanneer een zorgaanbieder wil aansluiten op Mitz, wordt er eerst een juridische impactscan uitgevoerd. Daarin wordt onder andere bekeken of bestaande toestemmingen kunnen worden gemigreerd.

Zodra de leveranciers de koppelingen met Mitz heeft ingebouwd, is het mogelijk om de toestemmingskeuzes van patiënten over te zetten naar Mitz. Een zorgaanbieder bepaalt zelf of hij gebruik wil maken van Mitz en of bestaande toestemmingen daarmee overgezet worden naar Mitz.  

Ja, deze toestemmingen blijven geldig en zowel technisch als juridisch is migratie naar Mitz mogelijk. 

Huidige toestemmingskeuzes worden allemaal gemigreerd (in overleg met leverancier en zorgaanbieder), tenzij het een toestemming betreft voor het beschikbaar stellen van gegevens die buiten het bereik van Mitz vallen. Denk hierbij aan gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Het uitwisselingssysteem LSP is geaccepteerd en aangesloten op Mitz. Zorgaanbieders achter het LSP kunnen via hun zorginformatiesysteem (EPD) gebruik maken van Mitz. Wilt u meer weten hierover? Neem hiervoor contact op met uw EPD-leverancier.

Daarnaast sluit Mitz MC-leveranciers met hun product Mitz Connector aan. Het product Mitz Connector moet eerst door Mitz worden geaccepteerd voordat de zorgaanbieder via Mitz Connector gebruik van Mitz kunnen maken. 

Een leverancier van een Mitz Connector (MC-leverancier) is een organisatie die toetreedt tot het Mitz Afsprakenstelsel en de rol van deelnemer vervult. De MC-leverancier kan een private (commerciële) partij zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgaanbieder die het product zelf ontwikkelt. 

Een Mitz Connector is een door Mitz geaccepteerd product dat voor zorgaanbieders de connectie met Mitz verzorgt. De Mitz Connector en Mitz communiceren met elkaar via de koppelvlakken van Mitz. Een Mitz Connector maakt het mogelijk voor een zorgaanbieder om de functionaliteiten van Mitz te gebruiken. De Mitz Connector kan onderdeel zijn van het US (bijvoorbeeld zoals bij het LSP), maar het kan ook een los component zijn. Meer informatie vindt u in het Mitz Afsprakenstelsel.

De burger geeft toestemming aan de zorgaanbieder (dus de instelling), om de behandelgegevens beschikbaar te stellen voor toekomstige raadpleging door andere zorgaanbieders (instelling).

Goed om te weten: alleen een geautoriseerde zorgverlener (persoon) mag vanuit het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder gegevens opvragen.

Ja. Als een burger een toestemming vastlegt of wijzigt dan ontvangt de zorgaanbieder (als dossierhouder van de patiënt), een notificatie met daarin de toestemmingskeuze. De wijze waarop in het systeem van de zorgaanbieder deze notificatie getoond wordt, is afhankelijk van de afspraken die de zorgaanbieders met de XIS-leveranciers gemaakt hebben.  

Wanneer de uitwisselingssystemen in staat zijn onderling gegevens uit te wisselen (bv. conform het Twiin afsprakenstelsel), kunnen beide uitwisselingssystemen afzonderlijk via een Mitz Connector gebruik maken van Mitz, hetzij voor het lokaliseren, hetzij voor het beschikbaar stellen van noodzakelijke medische gegevens.

Ja, dit is mogelijk op verzoek van de patiënt. Mitz heeft voor reguliere en voor spoedsituaties een toestemmingsknop ontwikkeld die in een XIS-systeem ingebouwd kan worden. Via deze knop kan een zorgaanbieder voorafgaand aan een behandeling in opdracht van de patiënt toestemming vastleggen voor dossierhouders om gegevens beschikbaar te stellen, zodat deze geraadpleegd kunnen worden.

De toestemmingen die de patiënt vastlegt in Mitz, worden gebruikt door de zorgaanbieders die op Mitz zijn aangesloten. Een vastgelegde toestemming in Mitz is direct beschikbaar voor de aangesloten zorgaanbieders.

Wanneer een zorgaanbieder ervoor kiest om niet op Mitz aan te sluiten, dan kan deze zorgaanbieder de huidige lokale toestemming blijven gebruiken en kan er zoals voorheen worden uitgewisseld.

In Mitz wordt de patiënt geïnformeerd welke zorgaanbieders zijn aangesloten op Mitz.

Mitz stelt geen gegevens beschikbaar, alleen de toestemming voor het beschikbaar stellen van medische gegevens. Via de zorgaanbieder worden alleen relevante en noodzakelijke gegevens beschikbaar gesteld. Wat relevant of noodzakelijk is kan per situatie verschillen. Zorgaanbieders leggen dit vast via ‘richtlijnen voor elektronische gegevensuitwisseling’.  

Op dit moment wordt het gebruik van Mitz niet verplicht gesteld in de wetgeving. 

Ja, dat kan. In Mitz wordt alleen een toestemming vastgelegd voor het beschikbaar stellen van noodzakelijke medische gegevens via een elektronisch uitwisselingsysteem. Uitwisseling van gegevens kan ook op een andere manier plaatsvinden, bijvoorbeeld telefonisch of een beveiligde e-mail. Hiervoor moet wel een wettelijke grondslag zijn. 

In artikel 15a van de 'Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' (Wabvpz) is opgenomen dat een zorgaanbieder slechts gegevens van burgers ter beschikking mag stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem, voor zover de zorgaanbieder heeft vastgelegd dat de burger daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Mitz is een gezamenlijke voorziening van de zorgaanbieders. Naast deze toepassing zijn ook onder andere de AVG en WGBO van toepassing. 

De communicatie richting burgers gaat via de aangesloten zorgaanbieders. Op dit moment is er geen landelijke campagne gepland. VZVZ levert communicatiemiddelen aan de zorgaanbieders voor burgercommunicatie, zoals een folder, een poster en een wachtkameranimatie. 

Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van het ontwikkelde Mitz-communicatiemateriaal, zoals een patiënten folder, wachtkamerposter en wachtkamervideo. Deze kunt u eenvoudig bestellen via de webshop Mitz-toestemming.nl 

Volgjezorg is vooral gericht op het inzichtelijk maken van het beschikbaar stellen van medische gegevens tussen huisartsen en apotheken (LSP uitwisselingen). Mitz vervult een zorgbrede functie.

In Volgjezorg kun je toestemming vastleggen, maar de zorgaanbieder moet die nog steeds zelf handmatig verwerken in het eigen systeem. Met Mitz hoeft dit niet meer en is de vastgelegde toestemmingskeuze van de patiënt direct geldig.

Via Mitz kunnen ook zorgaanbieders die gebruik maken van andere uitwisselingssystemen aansluiten via een Mitz-connector om  gegevens tussen zorgaanbieders uit te wisselen.

Wanneer de zorgaanbieder nog niet is aangesloten op Mitz, kan voor een beperkt aantal zorgaanbieders toestemming vastgelegd worden via Volgjezorg.nl. Wanneer de zorgaanbieder ook overgaat op Mitz, worden toestemmingskeuzes overgezet van de zorgaanbieder naar Mitz. Volgjezorg legt vanaf dat moment geen toestemmingen meer vast.  In Volgjezorg kun je dan nog wel zien welke zorgaanbieder gegevens beschikbaar heeft gesteld en welke zorgaanbieder deze heeft geraadpleegd. Bovenstaande geldt alleen voor die zorgaanbieders die gegevens uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Een patiëntportaal wordt vaak door de zorgaanbieder ter beschikking gesteld aan de patiënt met als doel de patiënt regie over, en inzage in, de eigen medische gegevens te geven.

Mitz gaat alleen over de toestemming van een patiënt om gegevens tussen zorgaanbieders beschikbaar te stellen. Een patiënt kan in een patiëntportaal (medische) gegevens daadwerkelijk inzien.

In een patiëntportaal kan een link geplaatst worden naar MijnMitz.nl. 

Mitz en Nuts streven ernaar om zorgaanbieders te ontlasten bij toestemmingen, door hen te helpen op een gebruiksvriendelijke wijze toestemmingen vast te leggen zonder dat het beschikbaar stellen van gegevens belemmerd wordt. Voor het vastleggen van uitdrukkelijke toestemming is de voorziening Mitz ontwikkeld. De Nuts Community heeft een protocol ontwikkeld om bronsystemen gegevens met elkaar uit te laten wisselen. Mitz en Nuts vullen elkaar aan.

Met een PGO kan via een link naar MijnMitz.nl toestemming vastgelegd worden voor het beschikbaar stellen van medische gegevens. 

Met Mitz regel je toestemming voor uitwisseling van noodzakelijke medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Bij het machtigen via TVS geef je iemand anders de mogelijkheid om namens jou iets te doen, dat kan bijvoorbeeld het vastleggen van een toestemming in Mitz zijn.

De VIPP-programma's richten zich op het organiseren van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Een voorwaarde voor die uitwisseling is vaak dat er toestemming verleend moet zijn door patiënten. Die toestemming kan in Mitz vastgelegd worden. 

Mitz gebruikt ZORG-AB om bijvoorbeeld de (gevel)naam van de zorgaanbieder te tonen.